Konkursy

Regulamin konkursu „Półkolonie Zimowe nie tylko dla jeźdźców”.

§1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu „Półkolonie Zimowe nie tylko dla jeźdźców” (zwanego dalej konkursem) jest Centrum Edukacji Jeździeckiej Wtórek Anna Parzydło (zwane dalej organizatorem) z siedzibą we Wtórku przy ul. Ostrowskiej 43a

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs ma na celu wyłonić zwycięzcę, który otrzyma Bon zniżkowy na wskazaną usługę świadczoną przez organizatora

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/konieikuce /(zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

9. Koszt usługi gwarantowanej przez bon (o określonej w regulaminie wysokości) ponosi organizator

10. Konkurs rozgrywany jest od 03.01.2020 do 19.01.2019 do godziny 20.00

11. Konkurs rozgrywany jest na podstawie Regulaminu „Półkolonie Zimowe nie tylko dla jeźdźców” .

§ 2 Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 • 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  2. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie Mikołajkowym jeden raz

  3. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • polubić fanpage Centrum Edukacji Jeździeckiej Wtórek Anna Parzydło
  • udostępnić post konkursowy w opcji „publiczny”
  • zaprosić (w komentarzu) do udziału w konkursie 3 dowolne osoby

  4. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania w dniu 21.01.2019r

  5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość na facebooku

  6. Zwycięzca otrzyma bon pocztą elektroniczną. Jeżeli zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia do realizacji bonu potrzebna będzie zgoda rodziców/ opiekunów prawnych.

§3 Nagrody

1. Zwycięzca otrzyma bon uprawniający do zniżki w wysokości 100% na udział w „Półkolonie Zimowe nie tylko dla jeźdźców” organizowanym przez Centrum Edukacji Jeździeckiej Wtórek Anna Parzydło w terminie wyznaczonym przez organizatora.

2. Nie ma możliwości możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną

3. Zwycięzca może podarować bon wybranej przez siebie osobie. Jeżeli będzie to osoba niepełnoletnia do realizacji bonu potrzebna będzie zgoda rodziców/ opiekunów prawnych.

4. W przypadku odwołania „Półkolonie Zimowe nie tylko dla jeźdźców” przez organizatora, zwycięzca ma prawo do realizacji równowartości kwoty gwarantowanej przez bon w innej usłudze realizowanej przez organizatora.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. Do realizacji bonu konieczna jest akceptacja Regulaminu „Półkolonii Zimowych nie tylko dla jeźdźców”

§ 4. Zakres odpowiedzialności organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 7. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 03.01.2020 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2020r. i obowiązuje do 30.03.2020 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.konieikuce.com.pl.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: konieikuce.com.pl.